Terms and conditions

English / Polish below


General:
"DeRiddly" is a team game for people between 10 and 99 years old conducted by Klaudia Urban. In the case of children under 16 years of age, participation is covered by the obligations under adult supervision or with the consent of a guardian.
Tickets cannot be exchanged for cash.
Klaudia Urban's suit is obliged to service contracts ordered and confirmed in writing.
The customer is obliged to pay agreed prices for these services.
Service description on the site Skafander Klaudia Urban does not constitute an offer to conclude a contract.


Terms of reservation
1. Booking:
All persons in the booking are subject to separation of the group of rights to make reservations on their behalf.
In the case of underage members of the group, the consent of the parent or guardian should be provided.
Prices are sent via our website www.deriddly.com.When booking, after payment of the sending service is the first reservation message to the e-mail address provided during the booking, confirming the date and time of the games. The confirmation is proof of the booked offer. After receiving the customer must check the information in the booking confirmation for completeness and accuracy. The deRiddly team must be immediately notified of any errors or incompleteness because subsequent changes are not possible.
The next message is sent no later than 1 hour before the game and contains a link to the video conference in the Zoom application.

2. Payment:
Non-cash payment via PayPal or bank transfer is available for deRiddly services.

3. Contract:
By assigning a reservation number, it concludes a binding contract between Suiter Klaudia Urban, the owner of the deRiddly brand, and the customer.
The subject of the contract are available services included in the online offer, based on which the reservation is made. Additional services of a special contract. Additional remuneration can be agreed.

4. Cancellation and changes made by the customer:
The customer can cancel or change the reservation of the game up to 48 hours before joining the game (except for company events, to which separate contracts apply). Cancellations and changes to reservations must be in text form. All you need is an email to info@deriddly.com

4.1 Cancellation and rescheduling:
The Klaudia Urban suit reserves the right to cancel confirmed reservations for external reasons. In such cases, the paid salary will be refunded within 1 week.


5. Responsibility of the contracting parties

5.1Responsibility of Klaudia Urban, Skafander, for carrying out a plan to comply with defects that may be attributable to intentional or gross negligence. The customer is not entitled to a discount. The buyer's right to remove the defect remains unaffected.
Claims for compensation and reimbursement by the buyer, the scope of direct relations, in the case because of the need to take into account the dependence on the contractual relationship and the unlawful act, are excluded. It does not apply if the liability is mandatory, e.g. in accordance with the Act on the Inclusion of a Product, in the application of intentional gross negligence.

5.2Klaudia Urban's suit does not cover all operations related to insurance, bellows, war and natural events or other events for which they are not responsible (e.g. strike, lockout, traffic disruption, dispositions on large devices in the country or abroad) or faultless faults technical (such as power failure or lack of internet, for example). In these situations, it is always possible to postpone the game to a different date.
Computer viruses or intentional attacks on information systems transmitted by "hackers" are also considered a force majeure, provided that appropriate safeguards are applied against them.


6. Complaints:
In the event of a complaint, immediately use the employee of the Suit Klaudia Urban. Each notification must be made in writing as obtained.
Complaints should be submitted within 14 days of using the attraction, providing the reservation number.


7. Delays:
"Digital Escape Room" games are live events. Available rooms are specially reserved for each reservation and reserved for the reserved period, the client must appear on time in the reserved period and block the available options for starting the equipment, translating the rules and telling the story.
If the customer does not use the time and does not notify the service within 48 hours, the booking expires and the customer does not accept payment of funds.


Regulamin

Ogólne:

"deRiddly" to gra zespołowa dla osób w wieku od 10 do 99 lat prowadzona przez Skafander Klaudia Urban. W przypadku dzieci w wieku do 16 lat udział jest możliwy wyłącznie pod opieką osoby dorosłej lub za zgodą opiekuna prawnego.

Biletów nie można wymienić na gotówkę.

Skafander Klaudia Urban jest zobowiązana do świadczenia zamówionej i potwierdzonej na piśmie usługi.

Klient jest zobowiązany do zapłaty uzgodnionych cen za te usługi.

Opis usług na stronie Skafander Klaudia Urban nie stanowi oferty zawarcia umowy.


Warunki rezerwacji

1. Rezerwacja:

Wszystkie osoby wymienione w rezerwacji muszą udzielić kierownikowi grupy upoważnienia do dokonania rezerwacji w ich imieniu.

W przypadku nieletnich członków grupy należy okazać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. 

Rezerwacje są dokonywane za pośrednictwem naszej strony internetowej www.deriddly.com. 

Przy rezerwacji, po opłaceniu wybranej usługi wysyłana jest pierwsza wiadomość rezerwacyjna na adres e-mail podany podczas rezerwacji, potwierdzająca termin i godzinę wybranej gry. Potwierdzenie stanowi dowód zarezerwowanej oferty. Po otrzymaniu klient musi sprawdzić informacje w potwierdzeniu rezerwacji pod kątem kompletności i dokładności. Zespół deRiddly musi zostać natychmiast powiadomiony o wszelkich błędach lub niekompletności, ponieważ późniejsze zmiany nie są możliwe. 
 
Kolejna wiadomość wysyłana jest najpóźniej do 1 godziny przed grą i zawiera link do wideokonferencji w aplikacji Zoom. 


2. Płatność:

Za usługi deRiddly możliwa jest wyłącznie płatność bezgotówkowa przez PayPal lub przelew bankowy. 


3. Umowa:

Przypisując numer rezerwacji, zostaje zawarta wiążąca umowa między Skafander Klaudia Urban właścicielem marki deRiddly a klientem.

Przedmiotem umowy są wyłącznie usługi wymienione wyraźnie w ofercie online, na której oparta jest rezerwacja. Dodatkowe usługi wymagają specjalnej umowy. Można za to uzgodnić dodatkowe wynagrodzenie.

4. Anulowanie i zmiany dokonane przez klienta:

Klient ma możliwość anulowania lub zmiany rezerwacji gry bezpłatnie do 48 godzin przed rozpoczęciem gry (z wyjątkiem imprez firmowych, do których obowiązują osobne umowy). Rezygnacje i zmiany rezerwacji muszą mieć formę tekstową. Wystarczy e-mail na adres info@deriddly.com

4.1 Anulowanie i zmiany terminu:

Skafander Klaudia Urban zastrzega sobie prawo do anulowania potwierdzonych rezerwacji z przyczyn wewnętrznych. W takich przypadkach wpłacone wynagrodzenie zostanie zwrócone w ciągu 1 tygodnia.

5. Odpowiedzialność umawiających się stron

5.1

Odpowiedzialność Skafander Klaudia Urban za wady wykonania ogranicza się do wad, które można przypisać umyślnemu lub rażącemu zaniedbaniu. Klientowi nie przysługuje zniżka. Prawo kupującego do usunięcia wady pozostaje nienaruszone.

Roszczenia odszkodowawcze i zwrot kosztów przez nabywcę, niezależnie od przyczyny prawnej, w szczególności z powodu naruszenia zobowiązań wynikających ze stosunku umownego i czynu niedozwolonego, są wykluczone. Nie dotyczy to sytuacji, gdy odpowiedzialność jest obowiązkowa, np. zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt, w przypadkach umyślnych, rażących zaniedbań.


5.2

Skafander Klaudia Urban nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą, zamieszkami, wojną i wydarzeniami naturalnymi lub innymi wydarzeniami, za które nie jest odpowiedzialny (np. Strajk, lokaut, zakłócenie ruchu, dyspozycje na wysokim szczeblu w kraju lub za granicą) lub nie zawinione usterki techniczne (takie jak na przykład awaria prądu czy brak internetu). W tych sytuacjach, zawsze istnieje możliwość przełożenia gry na inny termin.

Wirusy komputerowe lub celowe ataki na systemy informatyczne dokonywane przez "hakerów" również są uznawane za siłę wyższą, pod warunkiem, że zostaną podjęte odpowiednie środki ochronne przeciwko nim.


6. Reklamacje:

W przypadku reklamacji należy natychmiast skontaktować się z pracownikami Skafander Klaudia Urban. Każde powiadomienie ustne musi być sporządzone na piśmie jak najszybciej.

Reklamacje należy składać w ciągu 14 dni od skorzystania z atrakcji, podając numer rezerwacji.


7. Opóźnienia:

Gry "Digital Escape Room" to wydarzenia na żywo. Ponieważ pokoje są specjalnie przygotowane na każdą rezerwację i zarezerwowane na zarezerwowany okres, klient musi stawić się na czas w zarezerwowanym okresie i uwzględnić opóźnienia wynikające z uruchamiania sprzętu, tłumaczenia reguł i opowiedzenia fabuły.

Jeśli klient nie zjawi się na czas i nie powiadomi o tym do 48 godzin obsługi, rezerwacja traci ważność, a klientowi nie przysluguje zwrot środków.